fp-5       fp-3       fp-2
g
fp-4       fp-6       fp-1